Statutter

0. Definisjoner
0.1 Kun studenter på et studieprogram ved matematisk institutt eller studenter ved UiB som tar
fag ved Matematisk institutt, ut over innføringsfag (MAT101, MAT111) har stemmerett ved
generalforsamlingen.
0.2 Studenter tilknyttet et studieprogram ved matematisk institutt, eller lektorstudenter som tar
hovedfag i matematikk er valgbare. Øvrige lektorstudenter er ikke valgbare.
0.3 Fagutvalget velges av generalforsamlingen, og skal jobbe for studentenes interesser.
0.4 Fagutvalget innkaller til generalforsamling minst en gang i året.
0.5 Arrangementskomiteen er en underkomité av fagutvalget og ledes av
arrangementsansvarlig i fagutvalget.
i. Komiteen har ansvar for Pi Happy og generelt det komiteen vil jobbe med.
ii. Komiteen er selv ansvarlig for oppnevning av medlemmer.
iii. Komiteen holder egne møter uavhengig av MFU
iv. Komiteen følger disse statuttene.
v. Arrangementskomiteen kan også omtales som “Pi Happy – styret”.

1. Formål
1.1 Fagutvalget skal fungere som bindeledd mellom studentene, instituttet, Realistutvalget
(RU) og Universitetet i Bergen.
1.2 Fagutvalget skal organisere og stimulere til faglig og utenomfaglig aktivitet av interesse
for alle studenter ved instituttet.

2. Fagutvalget
2.1 Generalforsamlingen velger leder, økonomiansvarlig og arrangementsansvarlig. De øvrige
medlemmene velges uten gitte roller. Leder, økonomiansvarlig og arrangementsansvarlig må
være tre forskjellige personer. For øvrige roller kan disse fordeles fritt.
2.2 Vedtak kan kun fattes dersom minst 2/3 av representantene i MFU er tilstede.
2.3 Representanter i fagutvalget
i. Fagutvalget konstituerer seg selv utover de posisjonene som velges direkte av
generalforsamlingen
ii. Ved spesielle tilfeller, som f.eks. ved frafall mellom to generalforsamlinger, kan
fagutvalget ved et absolutt flertall definere flere medlemmer av fagutvalget. Personen(e) må
være valgbar(e) for å være medlem av fagutvalget.
iii. Fagutvalget kan, etter vedtak i generalforsamlingen, ha en annen struktur enn
slik beskrevet her.
2.4 Det føres protokoll over fagutvalgets møter. Protokoll for møte skal publiseres i relevante
fora og henges opp på Pi-Happy senest 1 uke etter møtet.
2.5 Mistillit til medlem av fagutvalget kan fremmes av minst 10 stemmeberettigede.
Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.
Ved mistillitsforslag er Realistutvalget ansvarlig for saksforberedelse av dette.
2.6 Tolkning av statutter
Fagutvalget skal ledes ut i fra disse statuttene. I tvilstilfeller tolkes statuttene og praksis av
disse av leder, økonomiansvarlig og arrangementsansvarlig. Denne tolkningen er suveren.
2.7 Fagutvalget skal ha en fast representant i RU.
2.8 Leder av fagutvalget har ved stemmelikhet dobbeltstemme på alle vedtakssaker med
unntak av personvalg.
2.9 Fagutvalget har ansvaret for at studentene er representert i instituttrådet til enhver tid.

3. Generalforsamling
3.1 Fagutvalget skal innkalle til og avholde minst én generalforsamling pr. år. Innkallingen skal
skje minst syv dager før generalforsamlingen.
3.2 Generalforsamlingen er vedtaksdyktig ved 12 stemmeberettigede til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall.
3.3 Alle valgbare studenter har adgang til saksbehandling bak lukkede dører. Ethvert vedtak
derfra må fattes med 2/3 flertall.
Generalforsamlingen kan vedta å behandle enkeltsaker bak fullstendig lukkede dører. Der har
kun fagutvalgets valgte medlemmer adgang. Ethvert vedtak derfra må fattes med 2/3 flertall.
3.4 Generalforsamlingen skal behandle årsberetning, regnskap, og innsendte forslag. Forslag
kan være orienteringssaker, diskusjonssaker eller vedtakssaker.
Fagutvalget har ansvaret for å orientere om årsberetningen og regnskapet.
3.5 Fagutvalget er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som fattes av generalforsamlingen.
3.6 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være fagutvalget i hende minst
én dag før generalforsamlingen
3.7 Årsberetning og regnskap skal være tilgjengelig to dager før generalforsamlingen.
3.8 Generalforsamlingen har ansvar for at det til enhver tid eksisterer et gyldig valgt fagutvalg.
3.9 Alle personvalg foregår skriftlig hvis det er for mange kandidater i forhold til verv, eller hvis
en eller flere av de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det. Alle roller som ikke er
spesifisert (som f.eks. leder og arrangementsansvarlig) i fagutvalget skal det velges ved
simpelt flertall.
3.10 Medlemmene i fagutvalget sitter frem til neste ordinære generalforsamling.
3.11 Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges når:
i. Flertallet av medlemmene i fagutvalget krevet det
ii. Ved mistillitsforslag
Under ekstraordinære generalforsamlinger skal kun de sakene som står oppført på
innkallingen behandles. Denne skal være tilgjengelig for alle minst 48 timer før
generalforsamlingen.
3.12 Ved stemmelikhet har leder av fagutvalget dobbeltstemme, såfremt det ikke er
personvalg. Da skal det foregå loddtrekning.

4. Statuttendringer
4.1 Endringer av statuttene kan bare skje på en generalforsamling.
4.2 Statuttendringer må skje ved 2/3 flertall.
4.3 Forandringer i statuttene er gyldige umiddelbart etter vedtak.
4.4 Fagutvalget kan gjøre redaksjonelle endringer på statuttene mellom generalforsamlingen. Dersom dette innebærer andre endringer enn retting av redaksjonelle feil (skrivefeil) skal fagutvalget bekjentgjøre alle stemmeberettigede om disse endringene.